ORGANIZING COMMITTEE

Organizing Committee

Sr.No. Photo Name Degination
1. Shri. N.R. Kothari
(Patron)
President
S S Jain Subodh Shiksha Samiti, Jaipur
2. Sh. S S Bothra
(Co-Patron)
Secretary
S S Jain Subodh Shiksha Samiti, Jaipur
3. Sh. V.C. Daga
(Co-Patron)
Convener
S S Jain Subodh PG (Autonomous) College, Jaipur
4. Prof. K.B. Sharma
(Chairman)
Principal
S S Jain Subodh PG (Autonomous) College, Jaipur
5. Dr. Balram Tripathi
(Organizing Secretary)
Associate Professor
Department of Physics
S S Jain Subodh PG (Autonomous) College, Jaipur
6. Dr. S.C. Agarwal
(Joint Secretary)
Associate Professor
Department of Physics
S S Jain Subodh PG (Autonomous) College, Jaipur
7. Dr. S.P. Pareek
(Joint Secretary)
Associate Professor
Department of Physics
S S Jain Subodh PG (Autonomous) College, Jaipur
8. Dr. C.L. Saini
(Joint Secretary)
Assistant Professor
Department of Physics
UOR, Jaipur
9. Mr. Sumit Pokhariyal
(Treasurer)
Assistant Professor
Department of Physics
S S Jain Subodh PG (Autonomous) College, Jaipur
10. Mr. Sudhanshu Dwivedi
(Treasurer)
Assistant Professor
Department of Physics
S S Jain Subodh PG (Autonomous) College, Jaipur

Program Committee

Sr.No. Name
11.Dr. Rajesh Yadav, SSJSPGC, Jaipur
12.Dr. S.P. Kothari, SSJSPGC, Jaipur
13.Dr. S.K. Jain, MUJ, Jaipur
14. Dr. M. Kumar, MNIT, Jaipur
15. Dr. K. Awasthi, MNIT, Jaipur
16. Dr. R.K. Mangal, JECRC Engg. College, Jaipur
17. Dr. V.K. Jain, JKLU , Jaipur
18. Dr. Neeraj Jain, Poornima Engg. College, Jaipur
19. Dr. Lalita Ledwani, MUJ, Jaipur
20. Dr. Pura Ram UOR, Jaipur
21. Dr. Shyam Sundar Sharma, GWEC, Ajmer
22.Dr. V.K. Saraswat, IMA, Dehradun
23. Dr. Mahesh Baboo, LBSPGC, Jaipur
24. Dr. C.L. Saini, UOR, Jaipur
25.Dr. Vijay Parewa, UOR, Jaipur
26. Dr. Narendra Jakhar, UOR, Jaipur
27.Dr. Ghanshyam Tripathi, SDPG College, SGNR
28.Dr. Vimal Kishor, BIET, Jhansi, MP